نقاش باشی

نقــاش بـاشـی!

 

چـقــدر می گیـری

بیایی و صفحه های سیاه دلم را رنـگ کنی؟

بـعـــد بـرای دیــوار اتاق دلـــم

یــــک روز آفتابی بکشی که نــــور آفتـــاب تا میـانه اتاق آمــــده باشد

 راستـــــی مـــن روی صـــورتــم یـــک خنــــــده می خـــواهـــم...

نــرخ ِ خـنـــــده که گـــــران نیســــت؟

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهدخت

وقــتی دست فــشردیــم و قـــول دادیـــم … فقــــط ،دست ِ تــو مـردانـه بــود! و … قـــــول ِ من !!