خراب کردن پل

گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست  .....  

 چون باعث می شود نتوانید به جایی برگردید

که از همان ابتدا  هر گز نباید قدم می گذاشتید

/ 1 نظر / 5 بازدید