دروغ یا حقیقت

یک روز دروغ به حقیقت گفت :

میای بریم دریا شنا کنیم؟

حقیقته ساده و زود باور پذیرفت.

آنها کنار دریا رفتند.

 حقیقت تا لباسهایش را در آورد

 دروغ آنهارا دزدید و فرار کرد.

از آن به بعد حقیقت عریان و زشت است

ولی دروغ در لباس حقیقت زیباست.  

/ 0 نظر / 16 بازدید