عشق همیشه نافرجام است برای درخت ها! 


به آسمان هم که برسند به همدیگر نمیرسند... 


تبرها مگر کاری کنند...