روزهایی که دلم شکسته بود یادحرف های پدر

ژپتو به پینوکیو افتادم که می گفت :

 

پینوکیو ! چوبی بمان ! آدمها سنگی اند ،

دنیایشان قشنگ نیست !