لهجه کلاغ ها در نقاط مختلف کره زمین:اردبیل: گار گار
.
.
.
.
.
.
.
.
تهران: قار قار
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اصفهان: قارس قارس
.
.
.
.
.
.
.
.

شیراز: قارو قارو
.
.
.
.
.
.
.


.
یزد: قر قر
.
.
.
.
.
..
.
.
امارات: قارع قارع
.
.
.
.
.
.
.

اسپانیا: قارینول قارینول
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ایتالیا: قارییانو قارییانو
.
.
.
.
.
..
.
.
.
المان: قارش قارش
.
.
.
.

.
.
.
.
فرانسه: کامینتاله قار کامینتاله قار
.
.
.
.
.
.

.
.
چین: قارچ قیرچ قونچ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
روسیه: قاریوف قاریوف
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ابادان: چیه کا؟!! تا حالا عقاب ندیدی؟!! (تازه عینک Ray Ban هم داره!!)