رسول گرامی (ص) می‌فرمایند: تا ده صفت خوب نداشته باشید عقل کامل ندارید و انسان سالم نیستید.
این ده‌تا:
1) مردم به خیرتان امیدوار باشند.
2) مردم از شر شما در امان باشند.
3) کار نیک دیگران را زیاد شمارید.
4) کار خوب خود را کم شمارید گرچه زیاد باشد.
5) در همه عمر از تحصیل علم دینی و معنوی خسته نشوید.
6) از انجام حوائج مردم خسته نشوید.
7) گمنامی را بیشتر از شهرت دوست داشته باشید.
8) فقر در نظرتان بد نباشد.
9) از دنیا تنها به یک غذا اکتفا کنید.
10) از همه مهم‌تر اینکه همه را از خود بهتر بدانید. اگر آن شخص ظاهر بدی دارد، بگویید ان‌شاءالله باطن خوبی دارد. یا اینکه بگویید ان‌شاءالله عاقبت‌به‌خیر خواهد شد.
چه بسا خوبانی که در اثر عجب و تکبر بد شدند، و چه بسا بدهایی که در اثر زاری و تضرع از خوبان شدند و اهل بهشت شدند.

 خدایا، به به تو پناه می‌بریم.