خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود:

 

ای موسی :  شش چیز در شش موضع قرار دارد و مردم در شش چیز دیگر به دنبال آن می گردند و هرگز به آن نمی رسند.

 اول –  من راحتی را در بهشت قرار دادم و مردم در دنیا به دنبال آن هستند.

دوم- من علم را در گرسنگی قرار دادم و مردم در سیری بدنبال آن هستند.

سوم- من عزّت را در نماز شب قرار دادم و مردم در ابواب سلاطین بدنبال آن هستند.

چهارم- من بلندی و رفعت و درجه را در تواضع قرار دادم و مردم در تکبّر بدنبال آن هستند.

پنجم- من اجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم و مردم در قیل و قال بدنبال آن هستند.

ششم- من بی نیازی را در قناعت قرار دادم و مردم در زیادی مال و ملک بدنبال آن هستند