متنی بسیار زیبا , عمیق و تامل برانگیز

از مرحوم استاد محمد بهمن بیگی

بنیانگزار آموزش عشایری ایران

 

آری از پشت کوه آمده ام

چه می دانستم اینور کوه باید

برای ثروت , حرام خورد

برای عشق , خیانت کرد

برای خوب دیده شدن

دیگری را بد نشان داد

و برای به عرش رسیدن

باید دیگری را به فرش کشاند ....

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم

می گویند

" از پشت کوه آمده ام "

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم

و تنها دغدغه ام

سالم بازگرداندن گوسفندان از دست گرگها باشد

تا اینکه

اینور کوه باشم و گرگ .....