وقتی پرنده ای زنده است مورچه ها را می خورد

 

وقتی پرنده می میرد مورچه ها او را می خورند

 

یک درخت میلیون ها چوب کبریت می سازد

 

اما وقتی زمانش برسد

 

فقط یک چوب کبریت برای میلیون ها درخت کافی است

 

پس خوب باش و خوبی کن .......