وصل تو کجا و من مهجور کجا

 

دردانه کجا  حوصله مور کجا

 

هر چند ز سوختن ندارم باکی

 

پروانه کجا و آتش طور کجا

 

 

ابوسعید ابوالخیر