هر راز که انـدر دل دانـا بـاشد 

 بـایـد که نهفته تر ز عنقا بـاشد

 

زیرا صدف از نهفتگی گردد دُر     

 آن قــطره که راز دل دریا باشد 

 

.