مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است، سکوت می کنی.

مارتین لوتر کینگ