باز هوای شاداب به عشرتگاه باغ و لاله زار

 ها راه می گشاید

 و گل های سرخ و زردو نیلوفری را

که در سبزه زار ها می رویند نوازش می دهد

 و آنگاه پربار چمن رابه نظاره می نشیند

و همین که در مرغزاران حریر پوش

 به میزبانی مردان پاکدل دشت می شتابد

 نالهءنی را می شنود

 و وظیفه دار این پیام می گردد