خود را باور کن

اما مست غرور هرگز!

 

راضی باش

لیکن بدان که همیشه می توانی فراتر روی.

 

عشق را بزرگوارانه بپذیر

و همواره آماده ایثار بیشتر.

 

در پیروزی و کامیابی فروتن باش

و در شکست پر دل .

 

آرامش و امنیت را به دیگران ارزانی دار

تا همان به تو باز گردد.

 

شادزی!

که تو خود شگفت انگیزی.