روزی یکی از مریدان پریشان حال

به نزد شیخ آمد وعرض کرد :

 یا شیخ خوابی دیدم بس ناگوار

فرمود: بنال ببینم تعبیرش چه بُود ؟

گفت : خواب مردمانی دیدم که از تنشان

 گوشت همی کندند و گوشت را

 به دهانشان همی گذاردند

رنگ از رخسار شیخ پرید ، فرمود :

 به گمانم زمان پرداخت سبد کالا رسیده