.

مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود

 ناگهان به یاد آورد

قرار مهمّی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد

 و از مردی که روی زمین بود پرسید:

"ببخشید آقا ؛ من قرار مهمّی دارم ،

 ممکنه به من بگویید کجا هستم

تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟

مرد روی زمین : بله، شما در ارتفاع حدودا ً ۶ متری

 در طول جغرافیایی "۱٨'۲۴' ۸۷

و عرض جغرافیایی "۴۱'۲۱' ۳۷ هستید.

مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشید.

 
مرد روی زمین :بله، از کجا فهمیدید؟؟


مرد بالن سوار : چون اطلاعاتی که شما به من دادید

 اگر چه کاملا ً دقیق بود به درد من نمی خورد

و من هنوز نمی دانم کجا هستم

و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟

مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.

مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟؟؟

 مرد روی زمین : چون شما نمی دانید کجا هستید

و به کجا می خواهید بروید.

قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید

 و انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند.

 

 .