پرمعنی ترین کلمه "ما" است

 
آن را به کار ببر

 

 

خودخواهانه ترین کلمه "من" است

 
از آن حذر کن


 


عمیق ترین کلمه "عشق" است


 به آن ارج بده 

 بی رحم ترین کلمه "تنفر" است

 

  با آن بازی نکن


 

  
نا پایدارترین کلمه "خشم" است

 

آن را در خود فرو بر

 

.