دستم بوی گل میداد

 

 مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند

 

 اما هیچ کس فکر نکرد که شاید..........

 

 یک گل کاشته باشم.

 

 

.