حافظ:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 

  صائب :

   اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

    به خال هندویش بخشم سر ودست و تن و پا را

    هر آن که چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد

    نه چون حافظ که بخشیده سمرقند و بخارا

 

      شهریار:

         اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

          به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را

         هر آن که چیزمی بخشد به سان مرد می بخشد

          نه چون صائب که بخشیده سرو دست و تن و پا را

          سرو دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند

         نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را

 

..