کشنده ترین کلمه "اضطراب" است

 

آن را نادیده بگیر

 صبور ترین کلمه "انتظار" است

 

همیشه منتظرش بمان

 با ارزش ترین کلمه "بخشش" است

 

سعی خود را بکن

 قشنگ ترین کلمه "خوشرویی" است

 

راز زیبایی در آن نهفته

 سازنده ترین کلمه "گذشت" است

 

آن را تمرین کن

.