عاقلانه ترین کلمه "احتیاط" است

 

حواست را جمع کن

 دست و پا گیر ترین کلمه "محدودیت" است

 

اجازه نده مانع پیشرفتت شود

 سخت ترین کلمه "غیر ممکن" است

 

اصلا وجود ندارد

 مخرب ترین کلمه "شتابزدگی" است

 

مواظب پل های پشت سرت باش

 تاریک ترین کلمه "نادانی" است

 

آن را با نور علم روشن کن

.