مردم اغلب غیرمنطقی، خودمحور و متعصب هستند، 

  در هر حال،آنها را ببخش!

 

 اگر مهربان باشی، مردم تو را متهم می‌کنند که پشت این مهربانی‌ها هدف‌های خودخواهانه پنهان شده است

  در هر حال مهربان باش! 

 

اگر موفق شوی،‌دوستان دروغین و دشمنان واقعی به‌دست خواهی آورد،

  در هر حال موفق شو!

 

 اگر صادق و صریح باشی،ممکن است تو را فریب دهند،‌

  در هر حال صادق و صریح باش!

   

اگر آرامش و خوشبختی را بیابی مورد حسد واقع می‌شوی،

 در هر حال به دنبال  خوشبختی باش!

   

کار خوب امروز تو را، اغلب افراد فردا فراموش می‌کنند

   در هر حال تو کار خوبت را انجام بده!

   

بهترین‌هایت را به دنیا بده و این ممکن است هرگز کافی نباشد،

  در هر حال تو بهترین هایت را به دنیا بده!

  

می‌دونی ... در آخر، هر چی بوده بین تو و خداست،

  در هر حال هیچ‌کدوم بین تو و آنها نبوده!