نیمه شبان خلوت است ،

 مظهر هر رأفت است

عاشق شوریده را ،

 دوست نظر می کند

 

هر چه که هستی ، بیا !

 گر چه که پستی ، بیا !

توبه شکستی ، بیا !

دوست نظر می کند

 

ای شده غرق گناه ،

خواب گران تا به کی ؟

چاره درد تو را ،

دیده تر می کند ...

 

بنده شرم گونه را،

 دوست نظر می کند

توبه اثر می کند ....