چه می‌گویم!!

مگر با کلمات می‌توان از علی (ع) سخن گفت؟!

باید به سکوت گوش فراداد،

 تا از او چه‌ها می‌گوید؟!

چه او با علی (ع) آشناتر است...!

 علی (ع) خود محمد (ص) دیگری است،

 و شگفت‌تر آن که:

در سیمای علی (ع)، محمد (ص) را نمایان‌تر می‌توان دید.