سوگند  به  روز  وقتی  نور می گیرد  و به شب  وقتی آرام  می گیرد که من

 نه تو را رها  کرد ه‌ام و نه با  تو دشمنی کرده‌ام
 ضحی 1- 2

 

 افسوس که هر کس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی

 پیش پایت بگذارم او را به سخره گرفتی
یس 30

 

و  مرا به مبارزه طلبیدی و چنان متوهم  شدی که گمان بردی  خودت بر همه

 چیز قدرت داری.
یونس 24

 

گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من گمان

 بردی چه گمان هایی .
 احزاب

 

وقتی در تاریکی ها مرا  به زاری خواندی که اگر تو را برهانم  با من

می‌مانی،تو را از اندوه رهانیدم اما  باز مرا  با دیگری در عشقت شریک کردی
 انعام 63-64