می گویی دوست  دارم زیر باران قدم بزنم

اما وقتی باران می بارد  چتر  به دست می گیری

 

می گویی آفتاب را دوست دارم

اما زیر نور آفتاب به دنبال سایه می گردی

 

می گویی باد را دوست دارم

اما وقتی باد می وزد پنجره ها را می بندی

 

حالا دریاب وحشت مرا وقتی می گویی 

دوستت دارم