انسان عاشق زیبایی نمی شود

 بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست!

 

انسان های بزرگ دو دل دارند؛

 دلی که درد می کشد و پنهان است

و دلی که میخندد و آشکار است.