لازم نیست گوش کنید فقط منتظر شوید

 فقط  بیاموزید و آرام و ساکن و تنها باشید .

 جهان آزادانه خود را به شما پیشکش خواهد کرد

 تا نقاب از چهره اش بردارید

انتخاب دیگر ندارد

 مسرور به پای شما در خواهد غلطید .

فرانتس کافکا