درخت هر چه سالخورده‌تر باشد

سترگ‌تر است و پر ارزش‌تر.


ریشه‌اش هرچه عمیق‌تر

پا در جاتر در برابر توفان.

 

شاخسارش هرچه انبوه‌تر

پناهش امن‌تر.


تنه‌اش هرچه به نیروتر

تکیه‌گاهی اطمینان‌بخش‌تر.


تاجش هرچه برتر

سایه‌اش دعوت‌کننده‌تر.


هر حلقه‌اش نشان نمایانی‌ست

 
از روزگاری که پس پشت نهاده

 

همچون چینی

بر چهره‌یی.

-