تاریخ تولدت مهم نیست


تاریخ تبلورت مهمه


اهل کجا بودنت مهم نیست


اهل و بجا بودنت مهمه


منطقه زندگیت مهم نیست


منطق زندگیت مهمه


گذشته زندگیت مهم نیست


امروزت مهمه که چه گذشته ای

 

 رو واسه فردات می سازی