ناگاه در ظلمت افسرده و راکد شبی از این شبهای پیوسته ،

آشوبی ،لرزه ای و تپشی که همه چیز را بر میشورد

و همه خوابها را بر می آشوبد و نیمه سقفها را فرو می ریزد .

انقلابی در عمق جانها و جوششی در قلب و وجدانهای رام و آرام،

 درد و رنج و حیات و حرکت و وحشت و تلاش

 و درگیری و جهد و جهاد و عشق و عصیان

و ویرانگری و آرمان و تعهد ، ایمان و ایثار !

نشانه هایی ازیک تولد بزرگ ؛ شبی آبستن یک مسیح .

اسارتی زاینده یک نجات ؛ همه جا ناگهان  «حیات و حرکت» ،

 آغاز یک زندگی دیگر.

پیداست که فرشتگان خدا همراه آن «روح» در این شب به زمین فرود آمده اند...

 این شب قدر است ؛ شب سرنوشت ، شب ارزش ، شب یک تقدیر انسان نو .

این شب از هزار ماه برتر است .

دکتر علی شریعتی، خود سازی انقلابی