اگر ایجاد پیوند آزاد باشد 

 و با آزادی همراه باشد  

 شادی از راه خواهد رسید،

 چون آزادی ارزش غایی است،

 چیزی از آن بالاتر نیست.

اگر عشق تو سوی آزادی رهنمونت کند

 عشق تو عین برکت است،

 و اگر سوی بردگی براندت

نه برکت که لعنت است.


اوشو