از خدا پرسید:

 

 اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل

 

 نوشته ای آرزو کردن چه سود دارد؟


خدا گفت:

 

شاید در سرنوشتت نوشته باشم;

 

 هرچه آرزو کرد!!!