معلم پسرک را صدا زد تا انشایش را

با موضوع علم بهتر است یاثروت را بخواند

پسرک با صدای لرزان گفت ننوشته ام !

معلم با خط کش چوبی پسرک را تنبیه کرد

 و او را پایین کلاس پا در هوا نگه داشت

 پسرک در حالیکه دستهای قرمزو باد کرده اش را

 به هم می مالید زیر لب گفت: آری ثروت بهتر است

 چون اگر داشتم دفتری میخریدم و انشایم را می نوشتم