آخرین بار که من از ته دل خندیدم


علتش پول نبود


انعکاس جوک هر روز نبود


علتش چهره ی ژولیده ی یک دلقک گیج


یا زمین خوردن یک کور نبود


من به «من » خندیدم


که چونان دلقک گیج پای میلنگانم


نقش یک خنده به صورت دارم

 

  و دلم غمگین است…