امواج زندگی را با آغوش باز پذیرا باش

 

حتی اگر تو را به قعر دریا ببرد

 

آن ماهی که همیشه بر سطح آب می بینی

 

 مرده است . . .