رجب گذشت و ما از خود نگذشتیم،

 

شعبان هم رسید ولی 

 

 ما هنوز  به خود نرسیدیم 

 

نکند رمضان بیاید و ما به خود نیامده

 

 باشیم !