نــه صدایش را " نــازک " میکــرد .

 

و نــه دستــانش را " آردی "

 

از کجــا بایــد به گرگ بودنش شک

 

 میکــردم؟!!!!!!!