هیچ انتظاری از کسی ندارم!

 

و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !


مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است