به حق بالهای کبوترانی

 

 که هیچ گاه اسیرقفس نبوده اند

 

چشمان مرا پرکن ازانجیر

 

و اسمان ونفسهایم را

 

به نفسهای

 

پروانه پیوند بزن

 

ای خدای نان و انگور