طوطی صحبت میکند، اما اسیر قفس است

 

عقاب سکوت میکند ولی  دارای اراده پرواز