زندگی بافتن یک قالیست

 

 نه همان نقش و نگاری که خودت مى خواهى.

 

نقشه از قبل مشخص شده است.

 

 تو در این بین فقط مى بافى نقشه را خوب ببین!

 

 نکند آخر کار،قالى زندگیت را نخرند!