درخت

دلتنگ تبر شد !!

وقتی

پرنده ها

سیمهای برق را

به شاخه هاى درخت ترجیح دادند ..