ببین هنوز سرشارم از عشق جاودانه

 ولی دورنگی آدم ها قلبم را به بی

 رنگی کشانده است.

 

می خواهم به دنیایی دیگر بروم ، آنجا که

 آسمان اش همواره آبی است و همه

 عاشق بارانند