دیروز گذشت!......

و من امروز کاهیده تر از تمام عمر بودنم به

 نبودنم می اندیشم.

در میان تالاب های بیکران، نیلوفر مرداب

 چه واژه ی مضحکی است!.....

شکنج گیسوان کدام جادوگر مرا در مسخ این

 هستی گرفتار آورد؟ نمی دانم......

نفهمیدم..........