هر بار که کودکانه دسته کسی رو گرفتم گم

 شدم

 

 آنقدر که در من هراس گرفتن دستی هست

 ترس از گم شدن نیست !