کودک فال فروشی راپرسیدم چه می فروشی ؟

 

 گفت : به آنان که در دیروز خود مانده اند ،

 

 فردا را می فروشم !