آسمان می بارد

 


به حرمت کداممان نمی دانم

 


همین را می دانم که باران

 صدای پای اجابت است

 


و خدا با تمام جبروتش ناز می خرد


پس نیاز کن !