بزرگترین افــســوس آدمی آن است که حس

میکند میخواهد اما نمیتواند .......

 


و به یاد می آورد زمانی را که می توانست

اما ..........


نــخــواســت